Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

Образовни профил ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР 

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине планирања и организације рада координаторских послова, рачуноводствено-књиговодствених послова, метода и техника административног праћења функција предузећа — набавке, складиштења и продаје. Такође, стећи ће знања и вештине свих облика кореспонденције и комуникације, усмене и писане, уз употребу различитог канцеларијског прибора и алата, рачунарске технике и других савремених техника рада.

Радно место пословни администратори налазе у компанијама које се баве различитим врстама делатности. Пословни администратор ради, по правилу, у канцеларији, односно они могу обављати секретарске, административне, управне и књиговодствено-благајничке послове. Такође, могу обављати послове складиштења, набавке, па чак и продаје. Анализе су показале да су свим предузећима, мањим или већим, потребни радници са оваквим квалификацијама. Отуда њихово радно место може бити у предузећима привредних и ванпривредних делатности. 

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Настава пословно-административне обуке обавља се у бироима за обуку, где се симулирају секретарско-административни послови као и послови у различитим секторима и службама у оквиру предузећа.

Пословни администратори ће знати и умети да:

 • планирају и праве распоред рада;
 • обављају координаторске послове;
 • поштују и примењују прописе;
 • припремају састанке, промоције, презентације и службена путовања;
 • комуницирају са клијентима и запосленима;
 • обављају пословну кореспонденцију;
 • познају билансне поступке;
 • обављају размену информација са књиговодством;
 • воде евиденцију о запосленима;
 • прате рокове фискалних обавеза;
 • поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
 • архивирају документацију.

У оквиру једног предузећа пословни администратори обављају следеће дужности:

 • послове планирања рада и организовања активности;
 • пословну кореспонденцију;
 • пословну комуникацију са клијентима и запосленима;
 • обављају основне књиговодствено-благајничке послове;
 • воде набавку за потребе фирме.

Наставне планове и програме за опште и стручне предмете за образовни профил ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР можете да видите овде pdf ico

Листа изборних предмета pdf ico