Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren
Назив школе и адреса: Средња школа „Светозар Милетић“ Народних хероја 7
Место: Нови Сад
Општина: Нови Сад
Округ: јужно-бачки
Телефон: 021/423-655
Наставни језик: Српски
 
 

Редни

број

Назив подручја рада и образовног профила

 

Број планираних места за упис и ученика у I разред средње школе
трогодишње четворогоди     шње УКУПНО

одеље

ња

ученика

одеље

ња

ученика

одеље

ња

ученика
  Економија, право и администрација            
1. Економски техничар     4 120 4 120
2. Финансијски администратор     1 30 1 30
3. Пословни администратор     1 30 1 30
4. Службеник у осигурању – оглед*     1 24 1 24
               
  Трговина, угоститељство и туризама            
1. Трговински техничар     1 30 1 30
2. Трговац 1 30     1 30
3. Угоститељски техничар     1 30 1 30
4. Конобар 1 30     1 30
5. Кулинарски техничар     2 60 2 60
6. Кувар 1 30     1 30
7. Посластичар 1 30     1 30
8. Туристички техничар     2 60 2 60
 
 
 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

 

1. Пријаву за упис;

2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.


Ученици који су распоређени у средњу школу „Светозар Милетић“ подносе оригиналана документа за упис у средњу школу 06. и 07. јула 2015. године од 8.00 до 15.00 часова.