Izbor teme za seminarski rad za Prvu godinu

Opšte uputstvo za izradu seminarskog rada:

Izradi seminarskog rada pristupaju učenici koji žele dodatnu ocenu kaok bi povećali prosek. Seminarski rad nije obavezna aktivnost.

Pri izradi seminarskih radova vodite računa o sledećem:

 • Prvo je potrebno izabrati temu i poslati mejl nastavniku o tome da ste izabrali temu.
  VAŽNO: Tema se bira ispod tako što kliknete i sačuvate svoj izbor. Temu možete izabarati samo ukoliko je niko nije već zauzeo do tada. Dobro razmisli pre nego što izabereš temu jer promena tema neće biti. Od momenta kad izabereš temu seminarski rad postaje tvoja obaveza koja će rezultovati ocenom od 1 do 5. Ako izabereš temu time si onemogućio sve đake iz generacije da je izaberu. Ako ne predaš seminarski rad, oštetio si sve njih a i sebe jer ćeš dobiti negativnu ocenu!
 • Pre odbrane seminarskog rada potrebno je poslati nastavniku uređen seminarski rad mejlom na adresu jovan.sandic@ekosmile.edu.rs
  Tek kad nastavnik odobri seminarski rad možete pristupiti njegovoj odbrani.
 • Nemojte koristiti u svom radu ono što ne razumete. Možete pitati nastavnika mejlom ili u školi da vam razjasni što nije jasno,
 • Nemojte slepo i neselektivno kopirati materijal sa web stranica, (wikipedia,...) Proverite sve što nađete na nekoliko različitih izvora (web stranica, knjiga, udžbenika,..)
 • Potkrepite svoj rad primerima i ilustrujte adekvatnim slikama
 • Sve izvore odakle ste koristi materijal navesti na posebnoj stranici na karaju dokumenta (Izvori znanja: pa navesti redom kao listu... ako je u pitanju štampani materijal, navesti naslov, autora, izdavača i godinu izdanja, ako je web stranica, navesti link)
 • Odbrana seminarskog rada je javna i traje 10 miuta. Pet minuta imate vremena da prezentujete svoj rad i ispričate najvažnije iz vašeg rada. Još pet minuta odgovarate na pitanja nastavnika i ostalih učenika
 • Seminarski rad mora biti u formi prezentacije ili tekstualnog dokumenta (pdf/doc/...)
 • Nove teme će biti dodate tek kad se iscrpe sve koje su trenutno na raspolaganju.

Spisak i opis tema za seminarske radove iz informatike

Programiranje i programski jezici

Objasniti šta je to programiranje i koje kriterijume koristimo kada delimo programske jezike, programiranje kao proces... Navesti koji su najpoznatiji programski jezici, rezultat programiranja,...

Telefonska mreža u računarstvu.

Objasniti ulogu i upotrebu telefonske mreže u računarstvu. Objasniti pojmove javna telefonska mreža (PSTN), integrisani servisi digitalne mreže (ISDN), asimetrične digitalne korisničke linije (ADSL). VOIP. Objasniti pojmove kao što su analogni, digitalni, modem, brzina prenosa (izražen u bps bitova u sekundi).

Cloud computing

Šta je i kako funkcioniše cloud computing. Osnovni principi. Primeri.

Primena računara u obrazovanju

Poseban osvrt na elektronsko učenje i nastavu na daljinu.

Primena računara u sportu

Koje su sve mogućnosti primene računari u sportu. Primeri.

Primena računara u medicini

Koje su sve mogućnosti primene računari u medicini. Primeri.

Rad za računarom i ergonomija

Nabrojati i opisati postupke i vežbe koje mogu pomoći u stvaranju dobre radne okoline (npr. primerena pozicija ekrana, tastatura i prilagodljiva stolica, korišćenje podloge za miš, korišćenje filtera za ekran, osiguranje adekvatnog osvetljenja i ventilacije, česte pauze na mestu odmaknutom od računara....

Rad za računarom i uticaj na zdravlje

Navesti neke uobičajene zdravstvene probleme koji mogu nastati kao posledica korišćenja raćunara, kao što su: povrede zglobova na rukama kao posledica dugog kucanja, povrede očiju uzrokovane ekranskim zaslepljivanjem, problemi povezani sa lošim držanjem tela... Navesti neke od mera bezbednosti koje je neophodnopreduzeti prilikom korišćenja računara.

Elektronsko poslovanje

Objašnjenje osnovnih pojmova. Koncept kupovine roba i on-line usluga, ukljućujući davanje ličnih podataka pre sprovođenja transakcije, metoda plaćanja i osnovnog prava kupca da vrati nezadovoljavajuću robu. Navesti neke od prednosti kupovine roba i on-line usluga, kao što su: dostupnost usluge 24 časa dnevno, mogućnost ”pregledavanja” velike količine proizvoda. Navesti neke od nedostaka kupovine roba i on-line usluga, kao što su: odabir robe iz “virtualne” prodavnice, nepostojanje ljudskog kontakta, rizici plaćanja... Potkrepiti sve primerima.

Zaštita autorskih prava

Zaštita autorskih prava: (proizvodi nastali upotrebom računara, podaci preuzeti sa inerneta...). Objasniti pojmove “shareware”, “freeware”. Navesti primere nepoštovanja autorskih prava

Onlajn muzički i video servisi

Navesti najkorišćenije onjlajn muzičke i video servise. Navesti primere i za svaki objasniti funkcionalnost i prednosti odnosno mane.

Netiquette

Skup pravila lepog ponašanja na Internetu. Koja pravila ponašanja treba poštovati, šte je nekulturno, šta neodgovorno, a šta kažnjivo ponašanje na internetu? Pronaći zanimljivosti iz ove oblasti. Na primer, objasniti ko su internet trolovi?

Gadžeti

Šta su to Gadžeti? Da li znate šta je to Google Chromecast? ili možda šta je to Smartswatch? Pronaći zanimljive gadžete i kratko ih predstaviti.

Sorry, this activity closed on Monday, 20 June 2016, 2:45 PM and is no longer available

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

The results are not currently viewable.